Moravian and Silesian Land and Duties Registers

by Jan Pařez review of work by Jan Řezníček - 2003-05-10
Urbáře jsou velmi důležité dokumenty, které pomáhají dozvědět se bližší informace o hospodářských poměrech našich předků. Byly to soupisy úročních platů, naturálií a robot, které odváděli poddaní určitého panství. V pozdějších dobách se do urbářů zapisovaly i výnosy dominikálních podniků. Urbáře si pořizovaly vrchnosti, aby měly odhad ročního výnosu panství.
V urbářích jsou sepsány vesnice jendotlivých panství, v nichhž jsou seznamy jednotlivých držitelů nemovitostí a jejich povinnosti. Jedná se vlastně o daně, které měli poddaní platit vrchnosti. Nejstarší české a moravské urbáře pocházejí z předhusitské doby, nejmladší z 1. pol. 19. století, z období před zrušením poddanství.
Zatímco soupis, resp. několik soupisů urbářů českých je již téměř hotov, Morava a Slezsko se dočkaly svého katalogu až nyní. Autor soupisu se zabývá jejich katalogizací již více než 30 let a vydání tohoto soupisu předcházelo několik teoretických statí.
Nejstarší urbář pochází z období 1372-1407, nejmladší z r. 1771. Byly psány česky, německy i latinsky a jsou seřazeny abecedně podle panství. Katalogová hesla u vádějí dataci, fyzický popis, dobový název a odbornou literaturu. Katalog je skvělou pomůckou každého genealoga. Urbáře, které se většinou dochovaly ve formě knihy, však nemusejí být uloženy jen v patřičném fondu toho kterého velkostatku. Jako jednotlivé kusy mohly být „zašantročeny“ i jinam.

Land and duties registers are very important documents helping us to gain more detailed information about economic situation of our ancestors. They were lists of annual taxes, payments in kind and compulsory work (robota) which were obligatory to be paid by the serfs of an exact estate or manor. In the later period, incomes from manorial enterprises were listed in the land and duties registers, too. These documents were kept by the landlord, or his officials, to get an estimation of annual yield of the estate.
In the land and duties registers, particular villages of exact estates were written down, as well as individual possessors of farms, size of their land property and their duties. In fact, all mentioned duties represented a form of tax. The oldest Bohemian and Moravian land and duties registers are dated to the pre-Hussite period, the most recent ones date from the beginning of the 19th century.
While partial catalogues of Bohemian land and duties registers nearly cover the entire territory of Bohemia, those for Moravia and Silesia occured more recently. The author of the catalogue spent more than 30 years with preparatory studies and wrote several theoretical abstracts.
The oldest register contained in his catalogue came from the period 1372-1407, the last one from 1771. They were written in Czech, German and Latin and they are listed in alphabetical order of estates. The Catalogue item of each register indicate datation, description, period title and contemporary scholarly literature.
Since the present location of land and duties registers, now found in the archives, can differ from where they originally belonged, and thus „hidden“ somewhere else, this catalogue is a brilliant tool for every genealogist.